อาจารย์ประจำหลักสูตร


รองศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิเวชกุล  
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา 
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร