อาจารย์ประจำหลักสูตรรองศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิเวชกุล  
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :  นาฏศิลป์ไทยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ประวัติทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา 
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :  การกำกับการแสดง  ทฤษฎีศิลปะการละคร ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมการละคร ตะวันตก  การเขียนบทละคร
ประวัติทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ : นาฏศิลป์และการละครไทย ศิลปะการแสดงอาเซียน การออกแบบการแสดงและกำกับลีลา
ประวัติทั้งหมด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :  การแสดง ศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสื่อสารและการนำเสนอ

ประวัติทั้งหมด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ : การเขียนบทละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์
การแปลและการดัดแปลงบทละคร
การแสดงและการกำกับการแสดง
การสื่อสารและการนำเสนอ

ประวัติทั้งหมด