อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ (Identity)

    เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

    แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts)