คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะกรรมการบริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์


อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทรอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์รองคณบดีฝ่ายบริหาร / หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนกนาถ มะยูโซ๊ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชรอาจารย์จิรวัฒน์ การนอกนางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมหัวหน้าสำนักงาน