ปรัชญา


ปรัชญา

            ผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความสามารถในศาสตร์และศิลป์ด้านนาฏศิลป์ไทย หรือศิลปะการละคร เพื่อความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบ


วิสัยทัศน์

            องค์การแห่งการเรียนรู้ศิลปะการแสดงด้วยคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม


พันธกิจ

            1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในระดับปริญยาตรี และระดับที่สูงกว่า

            2. จัดการศึกษาและร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยีระดับสูงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

            3. วิจัยละพัฒนาองค์กรความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์

            4. อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์