กรรมการบริหารหลักสูตร


ผู้รับผิดชอบหลักสูตรข้อมูลส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิเวชกุล  
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานหลักสูตร  
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาเอก : 
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (เกียรตินิยม) (นาฏศิลป์ไทย) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 
Email : supavadee.po@ssru.ac.th 
website : www.teacher.ssru.ac.th/supavadee_po/  
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา 
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการหลักสูตร  
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาเอก : PhD. Drama, University of Bristol 
ปริญญาโท : Master of Fine Arts , The University of New South Wales
ปริญญาตรี :  
Email : chutima.ma@ssru.ac.th 
website : http://www.teacher.ssru.ac.th/chutima_ma/
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการหลักสูตร 
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาเอก : Ph.D. (Drama and Theatre Studies)   Royal Holloway, University of London, United Kingdom.
ปริญญาโท : ศศ.ม. (นาฏศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Email : @ssru.ac.th 
website :  
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กุสุมา เทพรักษ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการหลักสูตร   
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาเอก : ค.ด.(พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อ สารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การละคอน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
Email : @ssru.ac.th 
website :  
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395


ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการหลักสูตร   
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาเอก : Ph.D. (Drama and Theatre Studies)   Royal Holloway, University of London, United Kingdom.
ปริญญาโท : นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : นศ.บ. (สื่อสารมวลชน) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             : Certific ate  (Performing Arts) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Email : @ssru.ac.th 
website :  
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395