โครงสร้างหลักสูตรป.โท


โครงสร้างหลักสูตร

       โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรรวม  36 หน่วยกิต สามารถแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ

       แผน ก   แบบ ก 2   ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต   และทำวิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต

       แผน  ข                   ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต    และทำการค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต

      จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงโดยสรุป   ดังตารางต่อไปนี้

          โครงสร้างรายวิชา

  

  รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก  แบบ ก 2

แผน ข

รายวิชาบังคับ

9

9

รายวิชาเลือก

15

21

การค้นคว้าอิสระ

-

6

วิทยานิพนธ์

12

-1. รายวิชาบังคับ          จำนวน  9  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

PER5111           มานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อศิลปะการแสดง                         3(2-2-5)     

                        Cultural Anthropology for Performing Arts

PER5113          ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางศิลปะการแสดง                         3(3-0-6)    

                         Methodology of Performing Arts Research

PER5211          ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์                                           3(2-2-5)    

                        The Studies of Creative Process in Performing Arts


2. รายวิชาเลือก   สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2  เลือกเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  และ สำหรับผู้เลือกเรียนแผน  ข เลือกเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต  

จากรายวิชาที่เปิดสอนต่อไปนี้

PER5112        ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมการแสดง             3(3-0-6)    

                      Performing Arts History and Dramatic Literature

PER5114        ศิลปะการแสดงอาเซียน                                         3(3-0-6)

                      ASEAN Performing Arts

PER5115        สุนทรียศาสตร์เพื่อศิลปะการแสดง                        3(3-0-6)     

                      Aesthetics for Performing Arts

PER5209      อัตลักษณ์ศิลปินศิลปะการแสดง                           3(2-2-5)

                       Identity of Performance Artists

PER5210      วิทยาการการแสดง                                                 3(2-2-5)

                      Performance Theory and Practice

PER5212      อัตศึกษาทางศิลปะการแสดง                                   3(2-2-5)

                     Individual Studies on Performing Arts

PER5306    โครงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                          3(3-0-6)

                     Contemporary Cultural Project

PER5307    ศิลปะทรรศน์และนวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง                        3(2-2-5)

                     Arts Exploration and Innovation in Performing Arts   

PER5308    ศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา                               3(2-2-5)

                     Performing Arts for Development  

PER5400    สัมมนาวิทยานิพนธ์                                                   2(0-4-2)

                     Seminar in Thesis Research

PER6109    ทฤษฎีการเคลื่อนไหวร่างกายทางศิลปะการแสดง                     3(2-2-5)

                    Body Movement Theory for Performing Arts

PER6311     ธุรกิจอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง                     3(3-0-6)

                    Creative Performing  Arts Industry Business  


3. วิทยานิพนธ์   จำนวน  12 หน่วยกิต  สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2

PER6403      วิทยานิพนธ์  1            6(270)

                       Thesis 1                                                                   

PER6404     วิทยานิพนธ์  2            6(270)

                      Thesis 2


4. การค้นคว้าอิสระ  จำนวน  6  หน่วยกิต   สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ข

PER6405    การค้นคว้าอิสระ           6(270)              

                     Master’s Degree Project in the Performing Arts


5. รายวิชาเสริม   นักศึกษาทั้งแผน ก (แบบ ก 2)  และแผน ข  จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  และการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการการบัณฑิตศึกษากำหนด  โดยไม่นับหน่วยกิต

COM5101           คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                                     3(2-2-5)

                           Computer for Graduate Studies

ENG5101            ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                    3(2-2-5)

                           English for Graduate Studies