ค่านิยม


ค่านิยม

G : Good governance      ธรรมาภิบาล
R : Resourcefulness        ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
A : Association                การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย
D : Devotion                      ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร