หลักสูตรที่เปิดสอน : Courses offered


 โครงสร้างหลักสูตร  
             โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศิลปะการแสดง)  2 แขนงวิชา  

     1. แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย(Thai Classical Dances)

     2. แขนงวิชาศิลปะการละคร(Theatre Arts)