คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์


คณะกรรมการประจำ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ดำรงเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์ุเทียน
อาจารย์คณิณ ไพรวันรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
นางสาวชญาภา  แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงาน