คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะกรรมการบริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ


คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์อาจารย์ภานุวัฒน์ กาหลิบ
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ

หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนกนาถ มะยูโซ๊ะอาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
นางสาวชญาภา แจ่มใส
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมหัวหน้าสำนักงาน