ปฏิทินวิชาการ


ปฏิทินวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562:  ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2561:  ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 3/2561 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2561:  ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2561:  ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2560:  ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 3/2560 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2560:  ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2560 (แก้ไข):  ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2560 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560: ดาวน์โหลด  ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1/2560.pdf

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2560 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2559: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 3/2559 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2559 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2559 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2558: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 3/2558 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2558 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2558 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2557: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 3/2557 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2557 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2557 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 3/2556: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอบภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ บนักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตรภาคเรียนที่ 3/2556 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 2/2556: ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 1/2556: ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 3/2555: ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 2/2555: ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 1/2555: ดาวน์โหลด

กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอบภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ บนักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2555 : ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 3/2554: ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 2/2554: ดาวน์โหลด

ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 1/2554: ดาวน์โหลด