หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีนางสาวอัชฌายง ตรีสมุทร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีนางสาวอัชฌายง ตรีสมุทร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

admin performinga
2019-10-03 15:09:22

ขอแสดงความยินดี

กับ

นางสาวอัชฌายง ตรีสมุทร

 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ในหัวข้อ เรื่อง "ปัจจัยของความสำเร็จในการแสดงลิเกคณะ ศรราม น้ำเพชร"

 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้อง 2133 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล ประธานกรรมการ

2. ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. อาจารย์ ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธีวิจัย

4. ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ