หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล สามทองกล่ำ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล สามทองกล่ำ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

admin performinga
2019-10-03 15:03:46

ขอแสดงความยินดี

กับ

นายธนพล สามทองกล่ำ

 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ในหัวข้อ เรื่อง "การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย สตรีทแดนซ์ ชุด เตียวเพชร"

 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้อง 2133 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ประธานกรรมการ

2. ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. อาจารย์ ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธีวิจัย

4. ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ