หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายสุนีย์ ผาสุขคีรี นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายสุนีย์ ผาสุขคีรี นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

admin performinga
2019-10-03 14:58:48

ขอแสดงความยินดี

กับ

นางสาวสายสุนีย์ ผาสุขคีรี

 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ในหัวข้อ เรื่อง "การแสดงโข่เขี่ยยะในงานประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลีซู"

 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้อง 2133 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผศ.ดร.ภาวิณี บุญเสริม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธีวิจัย

 4. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ