หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

admin performinga
2019-10-03 14:52:11

ขอแสดงความยินดี

กับ

นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง

 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ที่สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ 

ในหัวข้อ เรื่อง "การแสดง เฆ่ง ของชนเผ่าม้งในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก"

 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้อง 2133 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ประธานกรรมการ/กรรมการที่ปรึกษาหลัก

2. ผศ.ดร.ภาวิณี บุญเสริม กรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา กรรมการปรึกษาหลัก

4. ผศ.ดร.สัทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ