หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์

นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
2021-08-11 11:12:13

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผ่านรูปแบบออนไลน์ (ZOOM application) เรื่อง 

“การเข้าถึงบทบาทการแสดงด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและทฤษฎีผู้นำ 4 ทิศ” 

ขอนายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ นักศึกษาในระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งในการสอบฯ ดังกล่าวหลักสูตรได้รับเกียรติ จาก

ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ : ประธานกรรมการสอบ

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ : กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา : กรรมการที่ปรึกษา