หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

admin performinga
2020-02-17 15:46:18

วันนี้มีสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นส.สุภาวดี หลวงกลาง

ประธานกรรมการสอบ ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณภูมิด้านระเบียบวิธี ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

กรรมการและเลขานุการรศ.ดร.วิชาญ เลิศลพ