หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน รุ่นที่ 1
สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน รุ่นที่ 1

admin performinga
2020-01-24 09:51:56

สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน  รุ่นที่ 1
 
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย สสสร ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 โดยมีทีมวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แนวทางการอบรมในรูปแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ การพูดและกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงาน สามารถนำไปต่อยอดในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติได้ โดยผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และจดจ่อกับการเรียนการสอน
วิศิษฐา จินดาลัทธ รายงาน