หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

admin performinga
2021-03-10 10:26:22


วันนี้มีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นส.นัทธ์ สิทธิเสือ

ประธานกรรมการสอบ รศ.ดร.อนุกูลโรจนสุขสมบูรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก

กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.กุสุมาเทพรักษ์

กรรมการและเลขานุการรศ.ดร.วิชาญ เลิศลพ