หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดส ...
2021-08-11 11:12:13
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
วันนี้มีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นส.นัทธ์ สิทธิเสือประธานกรรมการสอบ รศ.ดร.อนุกูลโรจนสุขสมบูรณ์กรรมก ...
2021-03-10 10:26:22
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันนี้มีสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นส.สุภาวดี หลวงกลางประธานกรรมการสอบ ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์กรรมการผ ...
2020-02-17 15:46:18
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทิชา ณ โนนชัย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทิชา ณ โนนชัย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสด ...
2019-10-03 15:13:43
ขอแสดงความยินดีนางสาวอัชฌายง ตรีสมุทร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัชฌายง ตรีสมุทร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสด ...
2019-10-03 15:09:22
ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล สามทองกล่ำ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล สามทองกล่ำ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง&nb ...
2019-10-03 15:03:46
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายสุนีย์ ผาสุขคีรี นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายสุนีย์ ผาสุขคีรี นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ ...
2019-10-03 14:58:48
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง& ...
2019-10-03 14:52:11
ข่าวปัจจุบัน