หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

register2.2564
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2564 (Click เพื่อดูรายละเอียด) ...
2021-09-22 08:44:12
การปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 สิงหาคม 2564หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับปริญญา ...
2021-08-11 16:12:42
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดส ...
2021-08-11 11:12:13
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
นักศึกษาสามารถรับชมการปฐมนิเทศได้ทางhttps://www.facebook.com/306009906116311/posts/4772842706099653/ ...
2021-09-22 08:44:18
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
วันนี้มีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นส.นัทธ์ สิทธิเสือประธานกรรมการสอบ รศ.ดร.อนุกูลโรจนสุขสมบูรณ์กรรมก ...
2021-03-10 10:26:22
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันนี้มีสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นส.สุภาวดี หลวงกลางประธานกรรมการสอบ ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์กรรมการผ ...
2020-02-17 15:46:18
ทีมอาจารย์สอน นักศึกษาจีนระดับปริญญาเอก
ทีมอาจารย์สอน นักศึกษาจีนระดับปริญญาเอก นำโดย ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ ...
2020-01-24 11:05:06
สาขาวิชาศิลปะการแสดงนำนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน รุ่นที่ 2 สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดงนำนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน  รุ่นที่ 2 สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที ...
2020-01-24 10:59:59
สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน รุ่นที่ 1
สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน  รุ่นท ...
2020-01-24 09:51:56
ข่าวปัจจุบัน