หน้าหลัก > กิจกรรม > ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร > Research Methodology
Research Methodology

นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
16 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64

เริ่มแล้ว....กิจกรรมอบรม "ระเบียบวิธีวิจัย"  ให้กับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2564

โดยมีระยะเวลาการอบรม : เดือน ส.ค. - ต.ค. 2564