หน้าหลัก > กิจกรรม > ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร > Qualifying Examination
Qualifying Examination

นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
16 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE) 

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  5-8 กรกฎาคม 2564