หน้าหลัก > กิจกรรม > ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร > Progress
Progress

นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
16 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64

การสอบนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (progress) 

นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 ส.ค. 2564