หน้าหลัก > กิจกรรม > ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร > Anthropology
Anthropology

นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
20 ก.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

เมื่อวันที่ 14, 28 สิงหาคม และ 4 กันยายน 2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ได้ให้เกียรติบรรยายในรายวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อศิลปะการแสดง แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเป็นการบรรยายที่มุ่งเน้นการสืบค้นใคร่ครวญสู่มิติภายใน รวมถึงความรู้สึก ความคิด และโลกทัศน์ อันเป็นฐานการเรียนรู้สำคัญของทฤษฎีวิพากษ์  รวมถึงการสนทนาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยวัฒนธรรม และการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา เพื่อเป็นการตั้งต้นการทำงานวิจัยให้กับนักศึกษาของหลักสูตร