หน้าหลัก > กิจกรรม

Research Methodology
เริ่มแล้ว....กิจกรรมอบรม "ระเบียบวิธีวิจัย"  ให้กับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจ ...
16 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64
Progress
การสอบนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (progress) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 ...
16 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64
Qualifying Examination
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE) นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่   ...
16 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64
Anthropology
เมื่อวันที่ 14, 28 สิงหาคม และ 4 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ได้ให้เก ...
20 ก.ย. 64 - 31 ต.ค. 64
กิจกรรมปัจจุบัน