หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว/ประกาศ > การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคเรียนที่ 2/2565
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคเรียนที่ 2/2565

นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
2022-10-04 06:28:41บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้า

ศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม ถึง  6  พฤศจิกายน 2565  จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ


การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf