หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว/ประกาศ > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
2021-08-16 16:27:57

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผ่านรูปแบบออนไลน์ (ZOOM application) เรื่อง 

“การเข้าถึงบทบาทการแสดงด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและทฤษฎีผู้นำ 4 ทิศ” 

ขอนายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ นักศึกษาในระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งในการสอบฯ ดังกล่าวหลักสูตรได้รับเกียรติ จาก

ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ : ประธานกรรมการสอบ

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ : กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา : กรรมการที่ปรึกษา