Home > News > Training Project > Teaching team PhD Chinese students
Teaching team PhD Chinese students

admin performinga
2020-01-24 11:05:06


ทีมอาจารย์สอน นักศึกษาจีนระดับปริญญาเอก นำโดย ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับการยอมรับจากนักศึกษาต่างชาติ อย่างดียิ่ง เรียนด้วยความสุข สนุกสนาน ประสานสัมพันธ์ไทย-จีน อันดีงาม