Home > Announcement > News / Announcements > รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 3/2561
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

admin performinga
2019-08-28 18:54:48


รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษากรุณาติดต่อที่จุดบริการ One Stop Service อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1 หรือขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าในภาคเรียนดังกล่าว กรุณาติดต่อคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา เพื่อดำเนินการทำบันทึกข้อความขออนุญาตชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป